การจองรถ

- ผู้เช่าสามารถแจ้งวัน เวลา ยี่ห้อรถ สถานที่รับและส่งคืนรถ ที่ท่านจะให้บริการรวมทั้ง แจ้งรายละเอียดต่างๆ ของคุณให้กับเจ้าหน้าที่ เช่น ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ตามบัตรประชาชน เบอร์โทรติดต่อ และข้อมูลอื่นๆ ที่ทางเจ้าหน้าที่รับจองรถต้องการ โดยท่านสามารถ จองรถเช่าได้ทั้ง ทางโทรศัพท์ หรือจองออนไลน์ ทางหน้าเว็ปไซด์ ได้เลยค่ะ


- หลังจากที่ท่านทำรายการจองเรียบร้อยแล้ว และได้รับการยืนยันการจองรถจากเจ้าหน้าที่ของบริษัท ท่านสามารถทำการโอนเงินมัดจำการจองรถล่วงหน้าโดยผ่านบัญชีธนาคารของทางบริษัท ( สอบถามบัญชีธนาคารที่ท่านต้องทำการโอนจากเจ้าหน้าที่ได้เลยค่ะ )


- หลังจากที่ท่านทำรายการโอนเงินมัดจำล่วงหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะส่งไปตอบรับการจองรถและการมัดจำรถเช่าไปให้ท่าน ทาง Fax ,E-mail ตามที่ท่านจะสะดวกให้จัดส่งค่ะ


หลักฐานการเช่ารถ


  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาใบขับขี่
  • นามบัตรบริษัทของท่าน ( ถ้าท่านต้องการให้ออกบิลนามบริษัท )
  • เงินวางประกันการเช่ารถ 3000 บาท

ประกันภัย (คุ้มครองตาม พ.ร.บ. คุ้มครองจากผู้ประสบภัยจากรถยนต์)


โดยมีความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นเฉพาะที่เกิดขึ้นกับบุคคลเท่านั้น ไม่คุ้มครองความเสียหายอื่นๆ (คุ้มครอง "คน" ไม่คุ้มครอง "รถ")โดยความคุ้มครองจาก พ.ร.บ มีมูลค่าความรับผิดชอบ (ต่อคน) ดังนี้

  • ค่ารักษาพยาบาลต่อร่างกายและอนามัย จ่ายไม่เกิน 50,000 บาท/คน
  • กรณีเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวร จ่าย ไม่เกิน 100,000 บาท/คน

ข้อตกลงการเช่ารถ


- ผู้เช่าต้องเติมน้ำมันเอง


- ถ้าผู้เช่าจะยกเลิกการเช่ารถ ต้องแจ้งให้ทางร้านทราบล่วงหน้าก่อนประมาณ 3-4 ชั่วโมง ทางร้านถึงจะคืนค่ามัดจำล่วงหน้าให้


- ผู้เช่าต้องมีสำเนาบัตรประชาชน และ สำเนาใบขับขี่


- ห้ามมิให้ผู้เช่านำรถยนต์ที่เช่าไปจากทางร้าน ไปใช้ในการเช่าช่วงหรือมอบให้บุคคลอื่นเป็นอันขาด


- หากผู้เช่าหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้เช่านำรถที่เช่าไปจากทางร้าน ไปกระทำผิดโดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือปฎิบัติผิดกฎข้อบังคับของเจ้าพนักงานจราจรไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้เช่าจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว


- หากผู้เช่ากระทำผิดตามสัญญาที่ได้ทำการตกลงกับทางร้านตามข้อดังกล่าวข้างต้น ผู้เช่ายินยอมให้ทางร้านปรับเงินประกันทันที


  • ชำระเงินได้ที่